Image
Image

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning i projektet är viktigt eftersom ekonomin är navet som allt kretsar kring i ett projekt. Till skillnad från redovisningsekonomins fokus på kontering fokuserar projektekonomin på prognoser och trender. Genom att använda starka metoder för prognostisering samt stämma av hur mycket som är upparbetat i förhållande till budget kan vi identifiera marginalglidningar, tillägg och avdrag och därmed i varje projektläge agera proaktivt för att uppfylla de ekonomiska projektmålen.

Med hjälp av våra kunskaper, erfarenheter och verktyg kan vi tidigt visualisera trender i projektet. Dessa trender analyseras för att identifiera eventuella avvikelser. Detta möjliggör att beslut om åtgärder kan fattas för att undvika att projektet missar sina ekonomiska, tekniska eller tidsmässiga mål.

I samtliga projekt vi arbetar med har ekonomi en styrande och viktig roll. Projektet förväntas följa budget och ha kontroll på förändringar av leveransgränser och marginalglidningar, vilket vi på Planning & Logistic AB har lång erfarenhet av.